KOMPLEKSOWY SYSTEM

OFBOR to organizacja dbająca kompleksowo o jakość badań. Trzonem systemu zapewniania jakości jest PKJPA, ale nie istniałby on bez obligatoryjnych kodeksów branżowych oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Kodeksy

Większość branżowych kodeksów badawczych jest opracowywana przez ESOMAR Word Research. Powstają one każdorazowo przy udziale i konsultacji krajowych stowarzyszeń badawczych z całego świata. OFBOR sukcesywnie inkorporuje nowo powstające regulacje, czyniąc z nich standard obowiązujący swoich członków.

Międzynarodowy Kodeks Badań Rynku i Badań Społecznych 

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

To niezależny organ kontroli OFBOR. Do jego kompetencji należy udzielanie wykładni zasad oraz ocena, czy członkowie postępują zgodnie z zasadami etyki zawodowej, dobrymi obyczajami biznesowymi i postanowieniami statutu. Rozstrzyga także spory między członkami powstałe na tym tle. KOZ wydaje opinie o zgodności przeprowadzonego badania z zasadami profesjonalizmu i dobrymi obyczajami oraz poprzez coroczny niezależny audyt kontroluje przestrzeganie regulacji określonych w programie PKJPA. Komisja organizuje też postępowania arbitrażowe w sporach. Przewodniczący komisji jest wybierany na dwuletnią kadencję.
Scroll to Top