WIARYGODNY STANDARD

PKJPA istnieje od ponad 20 lat. W ramach programu zrealizowano ponad 600 audytów w kilkudziesięciu firmach. Dziś PKJPA to podstawa najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

TYPY AUDYTOWANYCH BADAŃ

PAPI/CAPI

CATI
SAQ

JAKOŚCIOWE

RETAIL AUDIT

MYSTERY SHOPPING

CAWI

PANEL CAWI

Podejście procesowe

Podejście procesowe do zarządzania jakością w realizacji badań bazuje na powszechnie wykorzystywanym modelu, na którym oparty jest także międzynarodowy system zarządzania jakością ISO. Zarządzanie procesami wymaga od firm, aby podstawowe procedury – zachodzące zarówno przed realizacją, podczas, jak i po realizacji badania w terenie – zostały zdefiniowane, opisane, udokumentowane i poddane analizie. Wdrożenie zasad i instrukcji opisujących sposób wykonania określonych zadań w ramach procesów zapewnia ich powtarzalność, spójność i jakość ich rezultatów. Pozwala także na podnoszenie jakości poprzez uzupełnianie i ulepszanie czynności w ramach procesu.

Historia

Program PKJPA liczy już ponad 20 lat. Jego podstawę stanowiły zapisy normy brytyjskiej (IQCS) będące wówczas najbardziej rozbudowaną regulacją dotyczącą jakości realizacji badań. Pierwszy audyt PKJPA został przeprowadzony w 2001 r. wśród 15 firm badawczych będących sygnatariuszami porozumienia w sprawie stosowania Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów. Rok później certyfikat można było uzyskać już w pięciu różnych rodzajach badań (a nie jeden ogólny). W następnych latach do programu przystępowały nowe instytuty badawcze, a program ulegał modyfikacjom i ciągłemu udoskonalaniu przez wprowadzanie kolejnych regulacji i dziedzin, aby ostatecznie w 2009 r., po gruntownych zmianach, przyjąć formę tzw. audytu wg podejścia procesowego. Obecnie PKJPA obejmuje 8 dziedzin i skupia ponad 30 agencji badawczych.

Słownik badań

F2F (PAPI/CAPI)

Face to Face – badania, w których wywiady przeprowadzane osobiście przez ankietera z użyciem kwestionariusza papierowego (PAPI), lub ze wspomaganiem komputerowym (CAPI).

CATI

Computer Assisted Telephone Interviews - badania, w których wywiady telefoniczne prowadzone są przez ankietera z centrum telefonicznego (CATI) lub innego zaadaptowanego miejsca, w tym cati@home

SAQ

Self Assessment Questionnaire - badania w których ankiety wypełniane są samodzielnie przez respondentów, w których narzędzie badawcze (kwestionariusz) dostępne jest offline.

QUAL

Qualitative research - badania jakościowe to rodzaj badań eksploracyjnych, których celem jest identyfikacja i pogłębiona analiza motywów i schematów działania. Badania te realizowane są na małych próbach, które nie dają podstaw do wnioskowania statystycznego.

RA

Retail Audit - badania polegające na zbieraniu danych z punktów sprzedaży detalicznej

MS

Mystery Shopping - badania (tzw. „tajemniczy klient”), które umożliwia obiektywną ocenę poziomu jakości świadczonych usług, wskazując jednocześnie płaszczyzny funkcjonowania punktu sprzedaży produktów i usług wymagające poprawy

CAWI

Computer Assisted Web Interview - Ogólnie badania realizowane za pośrednictwem Internetu, w których narzędzie badawcze (kwestionariusz) dostępne jest online dla respondentów, bez pośrednictwa ankietera czy badacza (w tym badania na panelach internetowych)

Panel CAWI

Online Research Panel - zarządzanie internetowym panelem badawczym, zapewniającym przeprowadzanie badań ilościowych na reprezentatywnej grupie panelistów.

Scroll to Top